Työyhteisösovittelu

Onnistunut sovitteluprosessi voi muuttaa työyhteisön vuorovaikutuskulttuuria positiivisesti ja pitkäkantoisesti. Konflikti voidaan useimmissa tapauksissa ratkaista myönteisellä tavalla muuttamalla se oppimismahdollisuudeksi työyhteisösovittelun avulla (Pehrman 2010.)

Toimin valmentajana eri yrityksissä ja yksi oleellinen valmennusaiheeni on tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen. Kun tarkastelen työssäni tiimien kehittymisen pysähtymistä, usein syyksi löytyy ratkaisemattomat konfliktit. Kun ryhmälle kasautuu ratkaisemattomia konflikteja, kehitys pysähtyy ja jopa taantuu. Ryhmän vuorovaikutus sisältää jatkuvasti ristiriitatilanteita joita pitää ratkoa, jotta ryhmä säilyttää tietyn turvallisuuden. Kun ryhmistä halutaan kehittää ns. huipputiimejä, konfliktien käsittely on kehityksessä oleellinen asia. Sovittelu tarjoaa toimintamallina kehyksen, jonka avulla ryhmä voi kehittää toimintaansa ja vuorovaikutuskulttuuriaan.

Kun ryhmän vuorovaikutuskulttuuri kehittyy ja konflikteista opitaan puhumaan ja konfliktien käsittelytaidot kehittyvät, ryhmä ei välttämättä tarvitse enää ulkopuolista sovittelijaa vaan pystyy itse hyödyntämään konfliktitilanteet ryhmän toimintaa edistävinä ja kehittävinä prosesseina.

Työyhteisösovittelu onnistuessaan on yritykselle konfliktitilanteessa taloudellisesti edullinen toimintamalli. Sairaspoissaolot, vaihtuvuuden aiheuttamat rekrytointi- ja koulutuskulut ja työn sujuvuuden haasteet aiheuttavat yritykselle suuria menoeriä ja aikaresurssia joudutaan käyttämään muuhun kuin perustehtävään. Sovittelu avaa ovet avoimen keskustelukulttuurin synnylle ja kyvylle ratkaista konflikteja tulevaisuudessa rakentavasti. Sovittelu on yritykselle investointi tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.